Gratis verzending vanaf €75,-

Binnen 1-3 werkdagen bezorgd

De mooiste Scandinavische mode

Gratis verzending vanaf €75,-

Binnen 1-3 werkdagen bezorgd

De mooiste Scandinavische mode

VOORWAARDEN

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Deense Kroon BV (hierna: Deense Kroon) zijn deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing, tenzij Deense Kroon zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen uitzonderingen kun je geen rechten voor toekomstige bestellingen ontlenen.

1.2 Het plaatsen van een bestelling houdt in dat je deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, de overige bepalingen blijven dan onverkort van kracht.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Deense Kroon zijn vrijblijvend, Deense Kroon behoudt zich uitdrukkelijk het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Bij het gebruiken maken van een actie op de webshop zal de aanbieding gratis leveren vanaf 75 euro komen te vervallen. Kortingspercentages en kortingen gelden niet in combinatie met andere cadeaubonnen of andere kortingspercentages en lopende acties.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van je bestelling door Deense Kroon. Deense Kroon kan bestellingen weigeren of bepaalde voorwaarden aan levering verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Deense Kroon dit mee binnen drie werkdagen na ontvangst van je bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen zijn inclusief BTW, in euro’s.

3.2 Verzending naar een adres in Nederland kost €4,95. Bestellingen boven de € 75,00 worden gratis verzonden naar een adres in Nederland. Voor de kosten van verzending naar een adres buiten Nederland, zie onderstaande tarieven.

€ 9,00
Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koningrijk en Zweden.

€ 11,00
Bulgarije, Estland, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. 

€ 12,00
Albanië, Andorra, Bosnië-Herzegovina, Canarische Eilanden, Cyprus, Faeröer Eilanden, Gibraltar, Griekenland, Groenland, Guernsey, IJsland, Jersey, Kosovo, Liechtenstein, Macedonië, Malta, Moldavië, Montenegro, Noorwegen, Oekraïne, San Marino, Servië, Turkije, Vaticaanstad, Wit-Rusland en Zwitserland. 

€ 18,00
Alle overige landen en Rusland.

Artikel 4. Levering

4.1 Indien het artikel op voorraad is verzenden wij de bestelling binnen 3 tot 5 werkdagen na ontvangst van de betaling. Niet voorradige artikelen zijn binnen 3-4 weken te leveren, mits op voorraad bij de leverancier. Mocht het langer duren dan nemen wij contact met je op.

4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

4.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

4.4 Levering in gedeelten is toegestaan.

4.5 Wij doen ons best om de webshop zo up to date mogelijk te houden, het kan zijn dat een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij contact met je op.

Artikel 5. Klachten en retourzendingen

5.1 Indien je een product wil ruilen, stuur dan zo snel mogelijk na ontvangst van je bestelling maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen, door een mail te sturen naar info@deensekroon.nl . Na retourmelden moet het product binnen 14 kalenderdagen door Deense Kroon ontvangen zijn. De kosten voor het retour zenden zijn voor eigen rekening. Met het tegoed kun je verder winkelen en afrekenen. Zodra we het retourpakket van je ontvangen hebben, sturen wij de nieuwe bestelling toe. De verzendkosten van deze zending zijn voor onze rekening.

5.2 Indien je een product niet wil houden, stuur dan zo snel mogelijk na ontvangst van je bestelling, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen, een retourmelding door een mail te sturen naar info@deensekroon.nl . Na retourmelden moet het product binnen 14 kalenderdagen door Deense Kroon ontvangen zijn. De kosten voor het retour zenden zijn voor eigen rekening. Na ontvangst van het product wordt het aankoopbedrag binnen 7 kalenderdagen teruggestort op je rekening onder inhouding van de eerder betaalde verzendkosten.

5.3 Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Gebruik om beschadiging te voorkomen een deugdelijke, stevige verpakking. Het product moet worden geretourneerd aan Deense Kroon, Willemstraat 17, 5611 HB Eindhoven.

5.4 Indien binnen de termijn van 14 kalenderdagen geen schriftelijke of online reacties zijn ontvangen, heeft Deense Kroon volledig aan haar leveringsverplichtingen voldaan.

5.5 Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.


Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Iedere aansprakelijkheid van Deense Kroon en de producten voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Deense Kroon is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

6.2 Deense Kroon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Deense Kroon.

6.3 Iedere aansprakelijkheid van Deense Kroon jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Deense Kroon verschuldigd is.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Deense Kroon heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Door dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Deense Kroon gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming of onverwachte situatie die niet aan Deense Kroon kan worden toegerekend.

Artikel 8. Privacy

8.1 Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van je bestelling en zullen enkel bij webshop partners ter beschikking worden gesteld.

Artikel 9. Diversen

9.1 Wanneer Deense Kroon gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden hanteert, laat dat onverlet haar het recht om directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Je kunt nooit rechten verlenen aan het feit dat Deense Kroon deze voorwaarden soepel toepast.

9.2 Deense Kroon is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling gebruik te maken van derden.

9.3 Op vrijwel alle foto's en afbeeldingen op deensekroon.nl rust auteursrecht en in sommige gevallen ook portretrecht. Het gebruik van deze foto’s zonder toestemming is strafbaar. Neem contact op via info@deensekroon.nl voordat je een foto gebruikt.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Indien één of meer van de bepalingen in deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Deense Kroon in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Deense Kroon vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.